Tannbehandlingen må være medisinsk nødvendig for å utløse rett til stønad fra folketrygden. For å bedømme om du er berettiget refusjon, må du komme til konsultasjon hos en tannlege. Der vil du få et kostnadsoverslag med oversikt over refusjonsbeløpet og din egenandel for behandlingen.

Reglene er omfattende og det er tannlegen som gjør vurderingen for deg. Vi nevner et utdrag av de ulike reglene under:

Følgende tilstander kan gi krav på refusjon:

Sykdommer og anomalier i munn og kjeve (tann- og kjevekirurgisk behandling).
 1. Denne bestemmelsen omfatter behandling som utføres på kirurgisk og/eller oralmedisinsk indikasjon. Det ytes ikke stønad til behandling av karies og periodontale sykdommer etter denne bestemmelsen.
 2. Kirurgisk fjerning av f.eks visdomstenner går under dette punktet.
Tannkjøttsykdom («pyrea»)
 1. Behandling av marginal periodontitt og periimplantitt: Pasienten får stønad til systematisk behandling med sikte på å oppnå infeksjonskontroll. Behandlingen må være målrettet og faglig strukturert for å være stønadsberettiget. Forebyggende, rutinemessig tannrens eller behandling av gingivitt får pasienten ikke stønad til.
 2. Rehabilitering ved tanntap som følge av grav marginal periodontitt: Pasienten kan få stønad til erstatning av tenner vedkommende taper på grunn av denne tannkjøttsykdommen. Det gis stønad til permanent erstatning kun en gang per tann.
 3. Tenner bak den 5. tanna i tannrekka gir Helfo som hovedregel ikke erstatning for.
Munntørrhet
 1. Det ytes stønad til tannbehandling i de tilfeller der behandler kan påvise at hyposalivasjon har medført økt kariesaktivitet, og at dette har ført til skade på tenner med vesentlig forringelse av tannhelsen.
 2. Legemidler er den vanligste årsaken til munntørrhet. Bruk av legemiddel som potensielt kan gi munntørrhet er imidlertid ikke tilstrekkelig dokumentasjon for å få stønad etter denne bestemmelsen.
 3. Stønad ytes fortrinnsvis til konserverende tannbehandling for påførte kariesskader. Dersom kroneterapi anses nødvendig, skal begrunnelse for valget journalføres. Det skal dokumenteres at kroneterapi vil føre til en vesentlig funksjonsforbedring sammenliknet med annen behandling. Dersom tenner går tapt kan også utgifter til protetisk behandling for de tapte tennene dekkes.
Traume og ulykke
 1. Yrkesskade: Med yrkesskade menes personskade eller sykdom som følge av arbeidsulykke. En sykdom kan også godkjennes som yrkessykdom hvis den er en følge av skadelig påvirkning fra arbeidsmiljøet og er en av sykdommene som er nevnt i forskrift om yrkessykdommer. For å ha rett til stønad til tannbehandling, må pasienten dokumentere overfor deg som er tannlege at NAV har godkjent skaden som yrkesskade. Det må fremgå hvilke tenner yrkesskadevedtaket omfatter slik at det kan dokumenteres at behandlingen er innenfor det NAV har godkjent som yrkesskade. Det skal foreligge et godkjent vedtak fra NAV.
 2. Ulykke: Helfo yter stønad til behandling av omfattende tannskader som er av vesentlig betydning for funksjon og estetikk. Stønaden er en engangsytelse til skaden er reparert.
 3. Traumatisk tannskader hos pasienter som lider av sykdommer som kan gi fallskader.
Tannutviklingsforstyrrelser
 1. Det ytes kun stønad til behandling av tannutviklingsforstyrrelser som er av vesentlig betydning for funksjon og estetikk.
Tannslitasje
 1. Tilstanden må være grav for å være stønadsberettiget. Med grav patologisk attrisjon/erosjon menes tilstander som vil være av vesentlig betydning for funksjon og estetikk. Behandler skal i journalen dokumentere at medført skade har gitt vesentlig forringelse av tannhelsen. Før stønadsberettiget behandling påbegynnes, skal tilstandens alvorlighetsgrad og medførte skader dokumenteres. Dette kan for eksempel dokumenteres ved gode kliniske foto eller gipsmodeller.
 2. Behandlingen skal planlegges ut fra sykdomsaktivitet, langtidsprognose og være mest mulig vevsbesparende der behandling med plastisk materiale er førstevalg. Dersom kroneterapi anses nødvendig skal begrunnelse for valget journalføres. Det skal dokumenteres at kroneterapi vil føre til en vesentlig funksjonsforbedring sammenliknet med annen behandling
 3. Det gis ikke stønad til protetisk behandling for tapte tenner med unntak for tap av tenner på grunn av rotfrakturer som følge av attrisjon. Utgiftene dekkes etter refusjonstakstene
 4. Tannutviklingsforstyrrelser
 5. Det ytes kun stønad til behandling av tannutviklingsforstyrrelser som er av vesentlig betydning for funksjon og estetikk.
Sjeldne medisinske tilstander
 1. Med sjeldne medisinske tilstander menes enkeltdiagnoser som forekommer i antall opp til 1:10 000 individer eller totalt om lag 500 personer i Norge.
 2. Hvis en pasient har en diagnose som står på listen, og tilstanden er av varig karakter, kan vedkommende ha rett til stønad. Den sjeldne medisinske tilstanden må være varig.
 3. A-listen – gir rett til stønad til nødvendig tannbehandling
 4. B-listen – gir rett til stønad til nødvendig tannbehandling forårsaket av sykdommen
Infeksjonsforebyggende behandling
 1. Etter denne bestemmelsen kan det gis stønad til nødvendig infeksjonsforebyggende tannbehandling der infeksjon og/eller infeksjonsspredning fra munn/kjever/tenner kan innebære en alvorlig og livstruende risiko for en person, og der risikoen har sammenheng med personens medisinske tilstand og behandling
 2. Personens tilstand og risikovurdering av infeksjonsspredning skal være dokumentert skriftlig ved erklæring fra lege/sykehusavdeling før den infeksjonsforebyggende tannbehandlingen starter.
 3. Som hovedregel gis ikke stønad til rehabilitering av tannsettet. Unntak er tilfeller der tenner må fjernes som ledd i den infeksjonsforebyggende behandlingen. I slike unntakstilfeller dekkes også utgifter til nødvendig rehabilitering for de tenner som går tapt.
Allergiske reaksjoner og flere andre tilstander
 1. Helfo kan yte stønad dersom pasienten har fått en skade på munnslimhinner som følge av en allergisk reaksjon mot fyllinger eller avtakbare proteser. Pasienten kan delvis få dekket utgifter til å skifte ut fyllinger/proteser som pasienten reagerer allergisk mot. Helfo yter ikke stønad til generell utskifting av tannrestaureringer etter denne bestemmelsen, kun til utskifting av materiale som har direkte kontakt med området der det er oppstått en allergisk reaksjon. Helfo yter heller ikke stønad på grunn av skader som skyldes mekanisk irritasjon eller skader som skyldes en bakenforliggende sykdom.
 2. Utskifting av tannrestaureringer og avtakbare proteser ved objektive allergisk betingede hudlesjoner/slimhinnelesjoner forårsaket av eksisterende tannlegearbeider når lesjonene opptrer utenfor kontaktområde (fjernreaksjoner).
 3. Pasienten kan også få delvis stønad til å få skiftet fyllinger eller avtagbare proteser når skaden oppstår utenfor kontaktområdet (fjernreaksjoner), dersom det foreligger erklæring om allergi fra spesialist i hudsykdommer
Kjeveleddslidelser Leppe-kjeve-ganespalte
 1. Helfo utbetaler stønad til tannbehandling som har direkte relasjon til leppe-kjeve-ganespalte (LKG). Pasientene må være henvist fra sentraliserte LKG-team.
Manglende evne til egenomsorg
 1. Skriftlig erklæring fra relevant lege eller psykolog skal foreligge før tannbehandling igangsettes. Erklæring skal dokumentere at personen har varig sykdom eller varig nedsatt funksjonsevne på tidspunktet for tannlegens/tannpleierens undersøkelse og behandling. Erklæringen må videre dokumentere hva slags diagnose / nedsatt funksjonsevne erklæringen gjelder. Det må også framgå forventet varighet av sykdommen/den nedsatte funksjonsevnen. Innholdet i erklæringen må være tilstrekkelig til at tannlegen kan påvise hvordan konsekvenser av sykdommen/den nedsatte funksjonsevnen, påvirker pasientens tannhelse.
Svulster i munnhulen
 1. Ved krefttilstander og lokalt aggressive tilstander (som store kjevecyster over et område som omfatter/tilsvarer mer enn 1 tann, benigne svulster og osteomyelitt), som direkte påvirker munnhulen/kjevene, kan pasienten har rett til stønad til tannbehandling. Selve sykdommen eller behandlingen av denne må ha ført til behov for tannbehandlingen.
Tannløs underkjeve
 1. Helfo kan yte stønad til personer med helt tannløs underkjeve som på grunn av slag, allmennsykdommer, anatomi eller andre forhold ikke er i stand til å kunne bruke løstsittende protese.
 2. Dersom stønadsretten benyttes fullt ut etter for eksempel tilstand 6 (periodontitt), skal det som hovedregel ikke ytes ny stønad etter tilstand 15. Unntak er bare aktuelt hvis endringer i kjevekammen eller andre forhold gjør at pasienten ikke har nødvendig funksjon, slik at tidligere vurdert eller valgt løsning ikke vil fungere. Dette må i så fall dokumenteres før behandling igangsettes.
Ønsker du mer informasjon kan du lese her: Regelverk helfo